A ,a ,B ,b ,Ç ,ç ,D ,d ,E ,e ,Ä ,ä , F ,f ,G ,g ,H ,h ,İ ,i ,J ,j ,Ž ,ž ,K , k ,L ,l ,M ,m ,N ,n ,Ň ,ň ,O ,o , Ö ,ö ,P ,p ,R ,r ,S ,s ,Ş ,ş ,T ,t , U ,u ,Ü ,ü ,W ,w ,Y ,y ,Ý ,ý ,Z ,z.

Türkmenistan alfabesinde Türkiye alfabesinden farklı olan harfler şunlardır:
ä: açık e
j: c
ž: j
ň: genizsi n
w: v
ý: y
y: ı

Dilbilgisi

Zamirler 
1-Şahıs Zamirleri
Türkmence şahıs zamirleri aşağı yukarı Türkiye Türkçesindeki gibidir:
Men, sen, ol, biz, siz, olar

Yönelme hallerinde n>ň değişmesi olur:
maňa, saňa, oňa

2-İşaret Zamirleri
Türkmence işaret zamirleri şunlardır: Bu, şu, ol, şol.
Çekimli hallerde;

  • "Bu" işaret zamiri "m" ile başlar.
  • Ek ile zamirlerin aralarına "n" sesi girer.
  • Yönelme hallerinde ise n>ň değişmesi olur.


muny: bunu, muňa: buna, onuň: onun

Fiiller

Şimdiki Zaman


-ýar, -ýär Şimdiki Zaman Eki + Şahıs Ekleri

Şimdiki Zaman

Olumlu

Olumsuz

gelýärin

geliyorum

okaýaryn

okuyorum

gelmeýärin

gelmiyorum

okamaýaryn

okumuyorum

gelýärsiň

geliyorsun

okaýarsyň

okuyorsun

gelmeýärsiň

gelmiyorsun

okamaýarsyň

okumuyorsun

gelýär

geliyor

okaýar

okuyor

gelmeýär

gelmiyor

okamaýar

okumuyor

gelýäris

geliyoruz

okaýarys

okuyoruz

gelmeýäris

gelmiyoruz

okamaýarys

okumuyoruz

gelýärsiňiz

geliyorsunuz

okaýarsyňyz

okuyorsunuz

gelmeýärsiňiz

gelmiyorsunuz

okamaýarsyňyz

okumuyorsunuz

gelýärler

geliyorlar

okaýarlar

okuyorlar

gelmeýärler

gelmiyorlar

okamaýarlar

okumuyorlar

Ğ

Geniş Zaman

Geniş Zaman

Olumlu

Olumsuz

gelerin

gelirim

okaryn

okurum

gelmerin

gelmem

okamaryn

okumam

gelersiň

gelirsin

okarsyň

okursun

gelmersiň

gelmezsin

okamarsyň

okumazsın

geler

gelir

okar

okur

gelmez

gelmez

okamaz

okumaz

geleris

geliriz

okarys

okuruz

gelmeris

gelmeyiz

okamarys

okumayız

gelersiňiz

gelirsiniz

okarsyňyz

okursunuz

gelmersiňiz

gelmezsiniz

okamarsyňyz

okumazsınız

gelerler

gelirler

okarlar

okurlar

gelmezler

gelmezler

okamazlar

okumazlar

Gelecek Zaman


Türkmence gelecek zamanda şahıslara göre fiil çekimi yoktur. Bunun yerine zamirler kullanılır.

Gelecek Zaman

Olumlu

Olumsuz

men geljek

geleceğim

men okajak

okuyacağım

men geljek däl

gelmeyeceğim

men okajak däl

okumayacağım

sen geljek

geleceksin

sen okajak

okuyacaksın

sen geljek däl

gelmeyeceksin

sen okajak däl

okumayacaksın

ol geljek

gelecek

ol okajak

okuyacak

ol geljek däl

gelmeyecek

ol okajak däl

okumayacak

biz geljek

geleceğiz

biz okajak

okuyacağız

biz geljek däl

gelmeyeceğiz

biz okajak däl

okumayacağız

siz geljek

geleceksiniz

siz okajak

okuyacaksınız

siz geljek däl

gelmeyeceksiniz

siz okajak däl

okumayacaksınız

olar geljek

gelecekler

olar okajak

okuyacaklar

olar geljek däl

gelmeyecekler

olar okajak däl

okumayacaklar

Görülen Geçmiş Zaman

Görülen Geçmiş Zaman

Olumlu

Olumsuz

geldim

geldim

okadym

okudum

gelmedim

gelmedim

okamadym

okumadım

geldiň

geldin

okadyň

okudun

gelmediň

gelmedin

okamadyň

okumadın

geldi

geldi

okady

okudu

gelmedi

gelmedi

okamady

okumadı

geldik

geldik

okadyk

okuduk

gelmedik

gelmedik

okamadyk

okumadık

geldiňiz

geldiniz

okadyňyz

okudunuz

gelmediňiz

gelmediniz

okamadyňyz

okumadınız

geldiler

geldiler

okadylar

okudular

gelmediler

gelmediler

okamadylar

okumadılar

Türkmencenin imlasına bağlı olarak:
Üçüncü şahıslarda görülen geçmiş zaman eki her zaman -dy, -di şeklinde yazılır.

  • gördi, gördiler

İki ya da daha fazla heceden sonra tüm şahıslarda bu durum görülür.

  • düşündim, düşündiň, düşündi, düşündik, düşündiňiz, düşündiler

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Öğrenilen Geçmiş Zaman I

Olumlu

Olumsuz

gelipdirin

gelmişim

okapdyryn

okumuşum

gelmändirin

gelmemişim

okamandyryn

okumamışım

gelipdirsiň

gelmişsin

okapdyrsyň

okumuşsun

gelmändirsiň

gelmemişsin

okamandyrsyň

okumamışsın

gelipdir

gelmiş

okapdyr

okumuş

gelmändir

gelmemiş

okamandyr

okumamış

gelipdiris

gelmişiz

okapdyrys

okumuşuz

gelmändiris

gelmemişiz

okamandyrys

okumamışız

gelipdirsiňiz

gelmişsiniz

okapdyrsyňyz

okumuşsunuz

gelmändirsiňiz

gelmemişsiniz

okamandyrsyňyz

okumamışsınız

gelipdirler

gelmişler

okapdyrlar

okumuşlar

gelmändirler

gelmemişler

okamandyrlar

okumamışlar


Myspace Graphics
Bugün 1 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=